Arbres o ciment, tu tries.

Manifest per una Agenda 21 local de Cerdanyola del Vallès

Sra. Cristina Real

Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va aprovar la Carta d'Aalborg en el Ple municipal d'octubre de 1996.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es va adherir a la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat en el Ple municipal d'abril de 1997.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es va comprometre a preservar el corredor ecològic de la Via Verda en el Ple municipal de juny de 1997.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va constituir el Consell Municipal de Medi Ambient i Sanitat l'any 1998.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va aprovar els estatuts i va nomenar un representant en la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat en el Ple municipal de gener de 1998.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va iniciar els treballs per elaborar l'Agenda 21 Local mitjançant la realització d'una Auditoria Ambiental, iniciada el juny de 1998 i finalitzada el maig de 1999.

Atès que els treballs de l'Auditoria Ambiental van recomanar l'adopció d'un Pla d'acció ambiental de Cerdanyola del Vallès amb les següents línies estratègiques:

  1. Limitar el creixement de la ciutat i l'ocupació del sòl preservant els espais lliures i les connexions biològiques.
  2. Conservar els valors naturals i paisatgístics.
  3. Revitalitzar la ciutat a partir de la recuperació del riu Sec i del centre com a grans eixos de transformació urbana.
  4. Integrar la ciutat i els seus barris i millorar la comfortabilitat de l'entorn urbà.
  5. Disminuir la incidència ambiental del trànsit dins la ciutat.
  6. Disminuir el consum d'aigua i incrementar l'ús d'aigua de la pròpia conca.
  7. Reduir la producció de residus i incrementar la seva reutilització i reciclatge.
  8. Incentivar la reducció de consums energètics i l'aplicació d'energies alternatives.
  9. Ambientalitzar la gestió municipal.
  10. Implicar la ciutadania i els agents socials i econòmics en el desenvolupament de l'Agenda 21 Local.

Per tot això, els sotasignants insten l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a:

a) Que paralitzi els projectes del Centre Direccional i del camp de golf als terrenys de can Codina i can Canaletes, així com la resta de planejament urbanístic que es trobi en tramitació i sigui contradictori amb una ordenació sostenible del territori municipal tal i com es preveu en l'Auditoria Ambiental de Cerdanyola del Vallès.

b) Que prossegueixi l'elaboració de l'Agenda 21 Local.

c) Que aquesta Agenda 21 Local es desenvolupi comptant amb la participació ciutadana, i per tant que l'Ajuntament convoqui regularment el Consell Municipal de Medi Ambient.

Entitat

Representant

Signatura

Segell

Cerdanyola del Vallès, de de 2002

Entitats adherides al Manifest per una Agenda 21 local de Cerdanyola del Vallès

Agrupament Escolta Pau Casals · Amics dels Arbres i Zones Verdes de Cerdanyola · Associació de Veïns can Tiana-Pont Vell · Associació de Veïns de Canaletes · Associació de Veïns Carrer Nou · Associació de Veïns les Fontetes · Associació de Veïns Quatre Cantons · Associació de Veïns Serragalliners · Bellaterra Natura · Club Infantil Cerdanyola · Comissions Obreres, Unió Local de Cerdanyola-Ripollet · Coordinadora Via Verda de Cerdanyola · Diàleg entre Cultures · El Safareig · Esquerra Republicana de Catalunya · Esquerra Unida i Alternativa · Iniciativa per Catalunya-Verds · Partit dels Comunistes de Catalunya · Plataforma contra el camp de golf · Unió de Pagesos ·

Juny 2002


[Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]