Qui ens ha robat la Via Làctia?

Pàgina web de Cel Fosc: http://www.celfosc.org

Pàgina de la Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient i Habitatge http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/inici.htm

Índex d'aquesta pàgina

2014

Ampliat el termini per complir la llei catalana de contaminació lumínica, 6/2001

Els enllumenats exteriors existents han de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui; aquest fet s'haurà d'acreditar en el primer control periòdic que es realitzi amb posterioritat al termini d'adequació que estableixi el reglament mencionat. Consulteu la nota informativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Direcció General de Qualitat Ambiental

NOTA INFORMATIVA sobre la realització dels controls ambientals de contaminació lluminosa de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

El 5 de desembre de 2011 es va publicar al DOGC núm. 6019 la Resolució TES/2809/2011, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 7 de desembre de 2007, que va declarar nul de ple dret el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Amb el Decret 82/2005 declarat nul, la normativa que és d’aplicació a Catalunya, en relació amb la prevenció de la contaminació lluminosa, és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA- 03.

Val a dir que, amb caràcter general, les sentències fermes que anul·len una disposició general no afecten per si mateixes l’eficàcia dels actes administratius ferms en què s’hagués aplicat la disposició anul·lada abans que la nul·litat assoleixi efectes generals. Els efectes generals es produeixen des del dia en què es dóna publicitat a la sentència en el diari oficial corresponent.

Per tot això, la zonificació del territori segons la seva vulnerabilitat envers la contaminació lluminosa, establerta pel “Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya”, aprovat per Resolució de 19 de desembre de 2007, del conseller de Medi Ambient i Habitatge, continua vigent.

D’altra banda, l’article 5 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOGC núm. 6035, 30-12-2011) i l’article 169 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, 30-01-2014), modifiquen la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, que resta redactada de la manera següent:

“1. L’enllumenat exterior existent, ha de complir les prescripcions d’aquesta llei en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui.”

“2. L’adaptació de l’enllumenat exterior a la normativa vigent s’ha de fer tenint en compte el grau de protecció aplicable al lloc on es troba situat, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat pel departament competent en matèria de medi ambient.”

Per a la correcta interpretació de la disposició transitòria primera, de la Llei 6/2001, es considera enllumenat exterior existent:

a) L’enllumenat exterior de les instal·lacions i activitats de nova implantació que disposin d’autorització o llicència ambiental atorgada abans del 6 de maig de 2005 (data d’entrada en vigor del Decret 82/2005, de desplegament de la Llei 6/2001).

b) L’enllumenat exterior de les instal·lacions i activitats que ja es trobaven en funcionament abans del 6 de maig de 2005 i que han obtingut una autorització o llicència ambiental a través d’un procés d’adequació, amb independència de la data en què l’hagin obtinguda.

Partint d’aquestes premisses, els enllumenats exteriors existents han de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui; aquest fet s’haurà d’acreditar en el primer control periòdic que es realitzi amb posterioritat al termini d’adequació que estableixi el reglament mencionat.

Pel que fa a les noves instal·lacions d’enllumenat exterior, en els controls inicials i periòdics es verificaran les prescripcions tècniques relatives a contaminació lluminosa. Pel que fa a les instal·lacions que han obtingut una autorització o llicència ambiental corresponent a una modificació substancial o han portat a terme una modificació no substancial, la interpretació que es fa, pel que fa als controls relatius a prevenció de la contaminació lluminosa, és que en els controls que es realitzin, només seran objecte de control les instal·lacions d’il·luminació exterior noves que s’hagin instal·lat associades a les modificacions. Pel que fa a la resta s’entendran i es tractaran com existents.

Barcelona, 30 de gener de 2014

Nota de: Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat - Direcció General de Qualitat Ambiental / Diagonal 523-525 - 08029 Barcelona - Tel. 93 495 80 00 - lluminosa.tes@gencat.cat


Sentència per la qual s'estima el Recurs contenciós presentat per CEL FOSC, Associació contra la Contaminació Lluminosa i es declara nul de ple dret el Reglament pel qual es desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Desembre 2007[Associació Cerdanyola Via Verda] [Cel Fosc]